Raqesh Vashisth Birthday Bash | Memsaab.com

Raqesh Vashisth Birthday Bash

Raqesh Vashisth with Ridhi Dogra at His Birthday Bash

Raqesh Vashisth with Ridhi Dogra at His Birthday Bash
Raqesh Vashisth with Ridhi Dogra at His Birthday Bash
 

Maryada Lekin Kab Tak Casts at Raqesh Vashisths Birthday Bash

Maryada Lekin Kab Tak Casts at Raqesh Vashisths Birthday Bash
Maryada Lekin Kab Tak Casts at Raqesh Vashisths Birthday Bash

Raqesh Vashisth Celebrates His Birthday Party

Raqesh Vashisth Celebrates His Birthday Party
Raqesh Vashisth Celebrates His Birthday Party

Deepshikha Nagpal With Hubby Keshav at Raqesh Vashisth Birthday Bash

Deepshikha Nagpal With Hubby Keshav at Raqesh Vashisth Birthday Bash
Deepshikha Nagpal With Hubby Keshav at Raqesh Vashisth Birthday Bash
 

Celebs at Raqesh Vashisth Birthday Party

Celebs at Raqesh Vashisth Birthday Party
In This Image:
Celebs at Raqesh Vashisth Birthday Party

Barun Sobti Spotted at Raqesh Vashisth Birthday Party

Barun Sobti Spotted at Raqesh Vashisth Birthday Party
In This Image: Barun Sobti
Barun Sobti Spotted at Raqesh Vashisth Birthday Party

Vindhya Tiwary Pose With Others Celebs During Raqesh Vashisth Birthday Party

Vindhya Tiwary Pose With Others Celebs During Raqesh Vashisth Birthday Party
In This Image: Vindhya Tiwary
Vindhya Tiwary Pose With Others Celebs During Raqesh Vashisth Birthday Party
 

Celeb at Raqesh Vashisth Birthday Party

Celeb at Raqesh Vashisth Birthday Party
In This Image:
Celeb at Raqesh Vashisth Birthday Party

Deepshikha and Keshav With Other Celebs During Raqesh Vashisth Birthday Party

Deepshikha and Keshav With Other Celebs During Raqesh Vashisth Birthday Party
Deepshikha and Keshav With Other Celebs During Raqesh Vashisth Birthday Party

Vindhya,Devyani and Kamya Strikes A Pose During Raqesh Vashisth Birthday Party

Vindhya,Devyani and Kamya Strikes A Pose During Raqesh Vashisth Birthday Party
Vindhya,Devyani and Kamya Strikes A Pose During Raqesh Vashisth Birthday Party