Lakme Fashion Week fittings 2012 | Memsaab.com

Lakme Fashion Week 2012 fittings images

Celebs at Lakme Fashion Week 2012 fittings

Celebs at Lakme Fashion Week 2012 fittings
In This Image:
Celebs at Lakme Fashion Week 2012 fittings
 

Narendra Kumar at Lakme Fashion Week 2012 fittings

Narendra Kumar at Lakme Fashion Week 2012 fittings
In This Image: Narendra Kumar
Narendra Kumar at Lakme Fashion Week 2012 fittings

Models at Lakme Fashion Week 2012 fittings

Models at Lakme Fashion Week 2012 fittings
In This Image:
Models at Lakme Fashion Week 2012 fittings

Masaba at Lakme Fashion Week 2012 fittings

Masaba at Lakme Fashion Week 2012 fittings
In This Image: Masaba
Masaba at Lakme Fashion Week 2012 fittings
 

Narendra Kumar at Lakme Fashion Week 2012 fittings

Narendra Kumar at Lakme Fashion Week 2012 fittings
In This Image: Narendra Kumar
Narendra Kumar at Lakme Fashion Week 2012 fittings

Celebs at Lakme Fashion Week 2012 fittings

Celebs at Lakme Fashion Week 2012 fittings
In This Image:
Celebs at Lakme Fashion Week 2012 fittings
 
 
TAGS: fittings, lakme fashion week, Lakme Fashion Week 2012